Vedtægter

§1. Formål       

Foreningens navn er Vejle Ungdommens Fællesråd, herefter forkortet VUF. Dette gøres ved at formidle/være kontakten mellem kommunen og medlemsforeningerne. At rådgive medlemsforeningerne om varetagelsen af poseomdelingen.                 §2. Medlemmer      


a. Enhver forening som er tilskudsberettiget i Vejle Kommune er medlem.


b. Bestyrelsen kan udelukke en tilskudsberettiget forening fra poseomdelingen i en periode, hvis omdelingen ikke varetages på tilfredsstillende vis gentagne gange.                 


§3. Årsmødet 


a. Årsmødet afholdes hvert år i februar måned.      


b. Årsmødet afholdes efter følgende dagsorden:        

  1. Valg af dirigent.     
  2. Formandens beretning.        
  3. Regnskabet forelægges til godkendelse.        
  4. Behandling af indkomne forslag.        
  5. Forslag til budget for det kommende år.       
  6. Valg af forretningsudvalg.       
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.        
  8. Valg af revisorer og revisor suppleant.        
  9. Eventuelt.                


c. Årsmødet indkaldes med mindst 14 dages varsel på www.vejleposer.nu. Der er mulighed for at tilmelde sig en mailingliste på hjemmesiden, hvorved man modtager en mail, når der kommer nyheder på hjemmesiden. Det er foreningens ansvar at være tilmeldt mailinglisten. Sammen med indkaldelsen skal der gives meddelelse om indkomne forslag.


d. Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 1. februar.       


e. Årsmødet er beslutningsdygtigt når det er lovligt indvarslet uanset det fremmødte antal.      


f. Stemmeret har 1 repræsentant fra hver forening samt forretningsudvalget.


g. Alle afgørelser sker ved simpel stemmeflerhed.       


h. Afstemning sker ved håndsoprækning, hvis ingen forlanger skriftlig afstemning.      


i. Forretningsudvalget vælges på årsmødet i februar ved simpel majoritet for 2 år ad gangen. På lige årstal vælges formand, på ulige årstal vælges kasserer og sekretær.       


j. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på årsmødet for 1 år af gangen.


k. Revisor vælges på årsmødet for 2 år ad gangen, således at der hvert år er en revisor på valg.      


l. Revisor suppleanten vælges på årsmødet for 1 år. Ekstraordinært årsmøde afholdes hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 2 foreninger indsender skriftlig motiveret begæring herom til bestyrelsen.              


§4. Forretningsudvalg     


a. Forretningsudvalget består af 3 medlemmer. Formand, kasserer og sekretær.       


b. Forretningsudvalget varetager den daglige ledelse.       


c. Formand og kasserer skal være myndig.       


d. Forretningsudvalget skal sørge for at VUF til enhver tid er solvent.


e. Sekretæren har pligt til at føre protokol over forretningsudvalgets møder


f. I tilfælde af vacance i årets løb supplerer forretningsudvalget sig selv til næste årsmøde.              


§5. Bestyrelse      


a. Bestyrelsen består af 8 personer. Forretningsudvalget og 5 bestyrelsesmedlemmer.      


b. Bestyrelsesmedlemmerne skal så vidt muligt repræsentere følgende lokalområder: Vejle, Børkop, Jelling, Egtved, Give, med 1 person fra hvert område.       


c. Bestyrelsesmedlemmerne varetager de praktiske arbejdsopgaver omkring omdelingen af poser i deres respektive lokalområde.      


d. I tilfælde af stemmelighed indenfor bestyrelsen er formandens stemme afgørende.       


e. Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg under hvert bestyrelsesmedlem til at hjælpe med at varetage opgaven omkring omdelingen af poser. Bestyrelsesmedlemmet referer til forretningsudvalget.      


f. I tilfælde af vacance supplerer bestyrelsesmedlemmerne sig selv til næste årsmøde.               


§6. Regnskab      


a. Regnskabsperioden følger kalenderåret.       


b. Kassereren har råderet over 300.000 kr.      


c. Revisionen foretages af de valgte revisorer.              


§7. Forenings ophævelse   


a. Ophævelse af foreningen kan besluttes på årsmødet.       


b. Eventuelle midler tilfalder de foreninger, der har været aktive i omdelingen af poser, inden for de seneste to år. Fordelingen af midlerne skal fordeles ligeligt mellem alle foreninger, uanset størrelse. (1)              


(1) Vedtægts ændring fra VUF generalforsamling 2015

Husk!

Efter poseomdeling skal alle lister sendes retur til jeres kontakperson.


Klik her og find din kontaktperson

Poserne bliver altid udleveret den tredje torsdag i september


Info følger i mail

Områdekontakter

Vejle

Connie Panduro

vejle@vejleposer.dk

Børkop

Keld Grand

borkop@vejleposer.dk

Egtved

Jens Gedsø

egtved@vejleposer.dk

Give

Benthe Højsager

give@vejleposer.dk

Jelling

Henrik D. Kjeldsen

jelling@vejleposer.dk


Bestyrelsen

Formand

Jørgen Søklint

formand@vejleposer.dk

Kasserer

Jens Gedsø

kasserer@vejleposer.dk

Sekretær

Tove Bjørn Jensen

sekretaer@vejleposer.dk